Algemene voorwaarden

  • Huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van huidige voorwaarden.
  • De goederen worden verzonden op kosten van de koper naar het door de koper aangeduide adres.
  • Indien het produkt onmogelijk geleverd kan worden wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht de consument schriftelijk te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn voor zover de bestelling plaats heeft binnen de geldigheidstermijn van het aanbod. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.
  • De prijzen vermeld op onze website en tarieven zijn gegarandeerd gedurende één maand vanaf de uitgifte, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze tarieven zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.
  • De koper heeft gedurende 7 werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering het recht om de verkoper mede te delen dat hij van de aankoop afziet.
  • De koper is dan verplicht de goederen in de oorspronkelijke verpakking met alle toebehoren en op eigen kosten terug te zenden binnen de termijn van 7 dagen.
  • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van P-Projects BV beperkt tot de omruiling van de goederen.
  • In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen met een minimum van 50 € en een maximum van 2000 €.
  • P-Projects BV blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
  • P-Projects BV is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aangebracht aan de toestellen door het gebruik van de accessoires.
Onlinegeschillenbeslechting:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Snelle levering

Wij verzenden snel en duurzaam. Onze producten worden veilig verpakt zodat ze perfecte aankomen.

Uitstekende klantendienst

Onze klantendienst staat klaar om snel te helpen, professioneel en vriendelijk,
dit 24/7 x 365

Veilige betaling & privacy

Veilige betaling (SSL-encryptie) en bescherming van persoonlijke gegevens zijn onze top prioriteit.